Dotacje unijne w ramach PROW 2014-2020

Działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych”

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Rolnik lub grupa rolników, prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych w następujących obszarach:
  • rozwój produkcji prosiąt,
  • rozwój produkcji mleka krowiego,
  • rozwój produkcji bydła mięsnego,
  • operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Prace budowlane (budowa lub modernizacja budynków), zakup maszyn, urządzeń oraz infrastruktury technicznej, koszt zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych, zakup oprogramowania komputerowego, patentów, licencji, praw autorskich czy znaków towarowych.

Poziom dofinansowania:

Maksymalnie do 60% kosztów.
Maksymalna wielkość wsparcia dla beneficjenta, na jedno gospodarstwo (w tym na realizacje projektów zbiorowych), w okresie realizacji Programu od 200 do 900tys. zł (w zależności od rodzaju projektu).
 

Działanie „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”

Działanie zakładające pomoc na materialne lub niematerialne inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych. 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

  • podmiot, który ma zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo,
  • rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie (dotyczy rolników rozpoczynających działalności gospodarczą w zakresie przetwórstwa produktów rolnych).

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Prace budowlane (budowa, modernizacja lub przebudowa budynków związanych z projektem), zakup maszyn i urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży, zakup aparatury pomiarowej oraz sterującej procesem produkcji i magazynowania, zakup urządzeń służących poprawie ochrony środowiska, zakup oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania.

Poziom dofinansowania:

Maksymalnie 50% kosztów.
Maksymalnie do 3mln zł, a w przypadków związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów do 15mln zł dofinansowania.
W naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, maksymalna kwota pomocy wynosi 300tys. zł. 
 

Działanie „Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój usług rolniczych”

Działanie mające na celu wsparcie inwestycji dotyczących działalności polegającej na świadczeniu usług rolniczych. 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Zakup maszyn, urządzeń i sprzętu komputerowego związanych ze świadczeniem usług dla rolnictwa.

Poziom dofinansowania:

Maksymalnie 50% kosztów.
Maksymalnie do 500 000 zł dofinansowania.
Copyrights @ K3 AGRODesign and implementation @ Creato